SPF Österbotten

Uttalande från SPF Österbottens höstmöte 4 november 2020

05.11.2020 kl. 09:15

Svenska Pensionärsförbundet i Österbotten anser att differentierade åtgärder i hanteringen av Corona-pandemin ytterligare behövs både regionalt och lokalt. Nationella riktlinjer bör i ännu högre grad vara generella och påbjuda mandat åt regioner och kommuner att fatta beslut om detaljerade begränsningar. Det är inte rimligt att hela regeringen och ministeriernas ämbetsmannakår inklusive övrig expertis ägnar dagar åt förhandlingar om vilka krogar som får hålla öppet hur länge och vad de får servera när. SPF i Österbotten efterlyser en tillfällig delegation ex via smittskyddslagen till regioner och kommuner för hanteringen av Corona-pandemin.

Eliminera pensionärsfattigdomen!
SPF i Österbotten anser att några konkreta åtgärder som borde vidtas i snabb takt är att eliminera pensionärsfattigdomen. Det är positivt att garantipensionen har höjts med 50 euro och folkpensionen med 34 euro under år 2020. Det som bidrar till pensionärsfattigdomen är förutom inkomsterna också utgifterna. Det är kostnader för boende, olika serviceavgifter, mat, medicin, transporter och energi m.m.
Det finns pensionärer som tvingas välja mellan att köpa mat, mediciner eller besöka läkare. En möjlig lösning är att kombinera kundavgiftstaken för hälsovård, mediciner och FPA-resor till ett avgiftstak, som är högst lika stor som den per månad utbetalda garantipensionen.
Enligt regeringsprogrammet ska det göras en trepartsutredning om hur man kan förbättra ställningen för de pensionärer som har de allra lägsta arbetspensionerna. Arbetspensionssystemet i Finland bör vara rättvist mot alla och uppmuntra till att vara längre i arbetslivet. Pensionssystemet och den sociala tryggheten ska möjliggöra flexibilitet i arbetslivet.
Pensionerna bör inte beskattas strängare än övriga inkomster. Pensionsbeskattningen bör vara rättvis och borde inte vara strängare än löntagarnas. Andra åtgärder som kan lyftas fram är att höja och förnya hushållsavdraget. För pensionärer som inte kan använda sig av hushållsavdraget pga att de inte har så hög skatt kunde beviljas ett stöd för mindre reparationer i hemmet och annat som hushållsavdraget är till för. Det här kunde befrämja ett längre tids boende i eget hem. För ett tryggt boende i eget hem bör man också satsa på att utveckla hemvården med tillräcklig personal.
De goda skrivningarna i regeringsprogrammet, kvalitetsrekommendationerna och målsättningarna i social- och hälsovårdsreformen måste kunna förverkligas i praktiken och uppföljas när social- och hälsovårdsreformen genomförs.

Svenska Pensionärsförbundet i Österbotten rf
Höstmötet 4.11.2020

Patrick Ragnäs