SPF Österbotten

Regler för bokning och avbokning av resor initierade av SPF Österbotten r.f.


Avtal om resa

Avtalet om resa blir bindande för resenären när den av SPF Österbotten fastställda bokningsavgiften har betalats. (Faktura för inbetalning sänds från SPF Österbotten)

 

Bokningsavgift

Bokningsavgiften för bussresor upp till 6 dagar är 75 euro och för bussresor på 7 dagar eller mer 150 euro.

Bokningsavgiften för flygresor på upp till 6 dagar är 175 euro och för flygresor på 7 dagar eller mer 250 euro.

Beställning bekräftas till SPF Österbotten med delbetalningen (bokningsavgift) inom 10 dagar från bokningstillfället, eller annan av SPF Österbotten fastställd tidpunkt. (Faktura på bokningsavgiften sänds från SPF Österbotten)

 

Resterande betalning

Resterande belopp ska vara SPF Österbotten tillhanda senast 14 dagar före avresa, eller annan av SPF Österbotten fastställd tidpunkt. (Faktura för inbetalning sänds från SPF Österbotten)

När resans pris är betalt har resenären rätt att i god tid före resan få alla handlingar som berör resan.

 

Avbeställning av resa

Resenären har rätt att utan särskild orsak avbeställa resan enligt följande:

a) Senast 28 dygn före avresetiden, genom att till SPF Österbotten betala en på förhand angiven expeditionsavgift (50 euro).

b) Senare än 28 dygn men senast 14 dygn före avresetiden, genom att betala bokningsavgiften.

c) Senare än 14 dygn men senast 48 timmar före avresetiden, genom att betala 50 procent av resans pris.

d) Om resan avbeställs senare än 48 timmar före avresetiden, har SPF Österbotten rätt att debitera hela priset för resan.

 

Resenären har rätt att avbeställa resan till följd av ett oöverstigligt hinder enligt följande:

Resenären har rätt att avbeställa resan och återfå det pris som betalats för resan efter avdrag för expeditionskostnaderna, om det vore oskäligt att kräva att resenären deltar i resan för att

a) resenären själv eller en honom eller henne närstående person plötsligt drabbas av en allvarlig sjukdom eller ett allvarligt olycksfall eller avlider. Som närstående personer betraktas make/maka, sambo, barn, föräldrar, svärföräldrar, syskon, barnbarn, far- och morföräldrar eller en medresenär som resenären har bokat resan tillsammans med och som enligt avtalet ska inkvarteras i samma rum eller lägenhet som resenären, eller

b) resenären eller en medresenär som han eller hon har bokat resan tillsammans med råkar ut för någon annan oväntad och allvarlig händelse, som gör att det vore oskäligt att kräva att resenären deltar i resan. Som medresenär betraktas annan person som enligt avtalet ska inkvarteras i samma rum eller lägenhet som resenären i fråga. En oväntad och allvarlig händelse är t.ex. betydande skada på egendom, såsom en bostadsbrand. Resenären ska utan dröjsmål informera SPF Österbotten om att resan avbeställs.