SPF Österbotten

Uttalande från SPF Österbottens höstmöte 1.11.2019

04.11.2019 kl. 11:18

Välfärdsområdet och äldreomsorgen

Flera regeringar har tagit sig an omstruktureringen av social-, primärhälso- och sjukvården med varierande framgång. Omstruktureringen har vi framför oss och en majoritet anser att ansvaret ska läggas på regionerna. Vasa sjukvårdsdistrikt har ambitiöst nog tagit ansvar för att planera för ett välfärdsområde i Österbotten i väntan på regeringens konkreta förslag. Kommunerna i området har inledningsvis till största delen varit överens om ett gemensamt välfärdsområde. En del kommuner har framfört avvikande åsikter om olika delar av den regionala reformen. Den nya samkommunens uppgift är att ordna specialsjukvård enligt gällande lagstiftning. Samkommunen kan därtill för de medlemskommuner som så besluter sköta lagstadgade social- och primärvårdstjänster för områdets befolkning.

Svenska Pensionärsförbundet i Österbotten omfattar förslaget till Österbottens välfärdsområde, men anser att man bör fästa speciell vikt vid organiseringen av äldreomsorgen.

Förbundsordförande Ole Norrback skriver i sin ledare i God Tid Nr 7/2019 ”I stora enheter försvinner minoriteterna. Det behövs särlösningar för att trygga vården och äldreomsorgen på svenska. Sådana kan vi få nu, om vi som finlandssvenskar vet vad vi vill.”

Svenska Pensionärsförbundet Österbotten r.f. med närmare 10 000 medlemmar anser att man inom Österbottens välfärdsområde ska tillåta lösningar så att äldreomsorgen kan bibehållas på kommunal nivå i de kommuner som så önskar. Kommunerna bör göra en konsekvensanalys innan de tar slutlig ställning till överföring av äldreomsorgen till en stor samkommun. Äldreomsorgen är i högsta grad individuell med olika personliga behov, som dessutom förändras över tid, och därför bör också de administrativt ansvariga finnas så nära som möjligt.

Svenska Pensionärsförbundet Österbotten rf:s höstmöte 1.11.2019

 

 

Faktaruta om Österbottens välfärdsområde

  • Omfattar kommunerna Jakobstad, Kaskö, Korsholm, Korsnäs, Kristinestad, Laihela, Larsmo, Malax, Nykarleby, Närpes, Pedersöre, Vasa och Vörå.
  • Kommunernas beslut om ändring av grundavtal för Vasa sjukvårdsdistrikt och om överföring av anordnande- och produktionsansvaret för social- och primärvården till samkommunen för Österbottens välfärdsområde ska göras inom tiden 28.10–16.12.2019.
  • Grundavtalet för den nya samkommunen för Österbottens välfärdsområde ska träda i kraft 1.1.2021
  • Kommunerna ska besluta om överföring av anordnande- och produktionsansvaret för social- och primärvården till samkommunen för Österbottens välfärdsområde
  • Respektive kommun ska ta ställning till om den överför anordnande- och produktionsansvaret i sin helhet till samkommunen för Österbottens välfärdsområde. Kommunen kan ännu ompröva sitt beslut om överföringen av anordnande- och produktionsansvaret innan utgången av april 2020.
.